DÜNLDWD SYVAHATÇYLYGY ÜÇIN SYVAHATÇYLYK ätiýaçlandyryşy

COVID-19 örtýär. Saýtda onlaýn hasaba alyş. Wiza üçin ýüz tutmak üçin amatly. Allhli ýurtlaryň raýatlary üçin amatly. 2 aýdan 100 ýaşa çenli.

travel
-37%
00:00:00
Arzanladyş
Islendik wiza üçin
Şengen we dünýäniň beýleki ýurtlary
Tizlik
Awtomatlaşdyrylan tölegler we öwezini dolmalar
Müşderilere bolan söýgi
Seniňki taksi bilen hassahana gitmek üçin zerur çykdajylary tölemegi kepillendirýäris

Näme üçin EKTA ätiýaçlandyryşyny saýlamaly?

 • Biz bütin dünýäde işleýäris
 • Gije-gündiziň dowamynda kömek 24/7
 • Şertnamada gizlin maddalar ýok
 • Onlaýn hasaba alyş we resmileşdirme ofisine gitmezden
 • Insurancetiýaçlandyryş COVID-i öz içine alýar
 • Insurancetiýaçlandyryş bazarynda 10 ýyl
 • 150-den gowrak adamdan ybarat topar
 • Medisina boýunça gizlin çäkler ýok

Insurancetiýaçlandyryşymyz kim üçin laýyk?

 • Wiza almak üçin

  Kompaniýamyzyň ätiýaçlandyryş polisi, Şengen wizasyny we beýleki ýurtlaryň wizalaryny almak üçin amatly

 • Arkaýyn dynç almak üçin

  Polis lukmançylyk we syýahat çykdajylaryny öz içine alýar. Lighteňil çäreleri halaýanlar üçin amatly: ylgamak, suwda ýüzmek, bedenterbiýe, gowaklarda gezelenç

 • Işjeň dynç alyş üçin

  «Parahatçylykly dynç alyş»y öz içine alýar we moped, akwapark, gezelenç, at we welosiped gezelençleri, serfing, jip safari, snoubord, bellikli ýollarda dag lykiasy çykdajylaryny öz içine alýar

 • Ekstremal dynç alyş

  "Işjeň dynç alyş" -y öz içine alýar. Ekstremal sport görnüşleri üçin amatly: erkin sürmek, kiting, rafting, esasy bökmek, aşa welosiped sürmek (ýol we dag tigir sürmek, welosiped motosikli, welosiped ýoly, synag welosiped)

 • Çagalar we göwreli aýallar üçin

  EKTA-nyň ätiýaçlandyryş polisi bu kategoriýadaky syýahatçylar üçin iň amatly nyrhlardan we mazmundan biridir.

 • Başga bir ýurda girmek üçin

  Koronawirus pandemiýasy dünýäniň köp ýurtlarynda syýahatçylyk serhedinden geçmegiň düzgünlerini üýtgetdi. Theurda girmek üçin COVID bejergisini öz içine alýan ätiýaçlandyryş gerek.

 • Islendik ýagdaý üçin ätiýaçlandyryş polisi

  Syýahat ýurduny, dynç alyşyň görnüşini, syýasatyň hereket ediş möhletini, ätiýaçlandyryş mukdaryny we goşmaça töwekgelçilikleri saýlaň, syýasat 5 minutyň içinde poçtaňyza iberiler

 • COVID örtülen ätiýaçlandyryş

  EKTA ätiýaçlandyryşy, başga bir ýurtda 14 günüň dowamynda ýaşaýyş jaý tölegi bilen 70 $ -a çenli gözegçilik etmegi öz içine alýar. COVID synagy, lukmançylyk ýa-da stasionar bejergisi

Başga bir ýurtda syýahat edeniňizde näme bolup biler?

logo
 • Döwük, süňk, gögermek
 • Iýmit bilen zäherlenmek
 • Lukmana ýa-da tiz kömek çagyryşyna jaň etmek
 • Uggitirilen bagajlar
 • Uçuşyň ýatyrylmagy
 • Mejbury 14 gün gözegçilik
 • Serhetdäki ofiser ýurda goýbermedi

2 654 000-den gowrak müşderi bize ynanýar

ЕКТА страховая компания оценена в 4.9-5

Esasynda 1030

trust-pilot
ЕКТА страховая компания оценена в 4.8-5

Esasynda 2174

votes
logo
logo
START
50 000,00 USD
Worldwide coverage
 • ARVI bejergisini ätiýaçlandyryş öwezini dolmak (ambulatoriýa)
 • Derman üpjünçiligi
 • Travma sebäpli bejergi
 • Lukman jaň edýäry
 • Tiz kömek jaňy
 • Gyssagly diş bejergisi
 • Dowamly keselleriň agyrlaşmagy
 • Ambulatoriýa bejergisi
 • Keselhanada bejergi çykdajylary
 • Lukmançylyk we ulag hyzmatlary
 • Medisinalyk taýdan ewakuasiýa
 • 29-njy hepdä çenli akuşerçilik bejergisi
 • Covid diagnostika çykdajylary
 • Covid bejergisi çykdajylary
 • Derman üpjünçiligi
 • Ambulatoriýa bejergisi
 • Keselhanada bejergi çykdajylary
 • Bedeniň watanyna dolanmagy
 • ýerinde jaýlamak çykdajylary
 • Betbagt hadysa halatynda öwezini dolmagyň mukdary - 11 000 USD
 • Uggitirilen bagajlar
 • Gijä goýlan bagajlar
 • Resminamalaryň ýitmegi
 • Ulylaryň gaýdyp gelmegi
 • Kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary öýlerine gaýtarmak
 • Uçuşy bir gün öň ýatyrmak
 • Uçuş 4 sagatdan gowrak gijä galýar
 • Gözleg amallary bilen baglanyşykly çykdajylary tölemek
GOLD
+ covid
150 000,00 USD
Worldwide coverage
 • ARVI bejergisini ätiýaçlandyryş öwezini dolmak (ambulatoriýa)
 • Derman üpjünçiligi
 • Travma sebäpli bejergi
 • Lukman jaň edýäry
 • Tiz kömek jaňy
 • Gyssagly diş bejergisi
 • Dowamly keselleriň agyrlaşmagy
 • Ambulatoriýa bejergisi
 • Keselhanada bejergi çykdajylary
 • Lukmançylyk we ulag hyzmatlary
 • Medisinalyk taýdan ewakuasiýa
 • 29-njy hepdä çenli akuşerçilik bejergisi
 • Covid diagnostika çykdajylary
 • Covid bejergisi çykdajylary
 • Derman üpjünçiligi
 • Ambulatoriýa bejergisi
 • Keselhanada bejergi çykdajylary
 • Bedeniň watanyna dolanmagy
 • ýerinde jaýlamak çykdajylary
 • Betbagt hadysa halatynda öwezini dolmagyň mukdary - 5 000 USD
 • Uggitirilen bagajlar
 • Gijä goýlan bagajlar
 • Resminamalaryň ýitmegi
 • Ulylaryň gaýdyp gelmegi
 • Kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary öýlerine gaýtarmak
 • Uçuşy bir gün öň ýatyrmak
 • Uçuş 4 sagatdan gowrak gijä galýar
 • Gözleg amallary bilen baglanyşykly çykdajylary tölemek
MAX+
+ covid
500 000,00 USD
Worldwide coverage
 • ARVI bejergisini ätiýaçlandyryş öwezini dolmak (ambulatoriýa)
 • Derman üpjünçiligi
 • Travma sebäpli bejergi
 • Lukman jaň edýäry
 • Tiz kömek jaňy
 • Gyssagly diş bejergisi
 • Dowamly keselleriň agyrlaşmagy
 • Ambulatoriýa bejergisi
 • Keselhanada bejergi çykdajylary
 • Lukmançylyk we ulag hyzmatlary
 • Medisinalyk taýdan ewakuasiýa
 • 29-njy hepdä çenli akuşerçilik bejergisi
 • Covid diagnostika çykdajylary
 • Covid bejergisi çykdajylary
 • Derman üpjünçiligi
 • Ambulatoriýa bejergisi
 • Keselhanada bejergi çykdajylary
 • Bedeniň watanyna dolanmagy
 • ýerinde jaýlamak çykdajylary
 • Betbagt hadysa halatynda öwezini dolmagyň mukdary - 11 000 USD
 • Uggitirilen bagajlar
 • Gijä goýlan bagajlar
 • Resminamalaryň ýitmegi
 • Ulylaryň gaýdyp gelmegi
 • Kämillik ýaşyna ýetmedik çagalary öýlerine gaýtarmak
 • Uçuşy bir gün öň ýatyrmak
 • Uçuş 4 sagatdan gowrak gijä galýar
 • Gözleg amallary bilen baglanyşykly çykdajylary tölemek
Arzanladyş bilen ätiýaçlandyryş polisini resmileşdiriň
00:00:00
-37%

Syýahat üçin ätiýaçlandyryşyny nädip almaly?

 • Polisnyň takyk
  bahasynyhasaplaň
 • Dogry ýazyň
  Siz hakda
  şahsy maglumatlar
 • Şahsy maglumatlaryňyzy
  barlaň
 • Polis üçin töläň
  amatly görnüşde
 • E-poçtaňyzy tassyklaň
  wa polisi göçürip alyň
  smartfona
START
GOLD
MAX+

Syýahat ýurdy we syýahat senesi

Has giňişleýin maglumat
Syýahatyň dowamlylygy: günüň

Şahsy
maglumatlar

Alyjy:

Daşary ýurt pasportynda bolşy ýaly familiýasyny we familiýasyny latyn dilinde giriziň

Maglumatlary
barlamak

Alyjy:
Sapara gatnaşyjylar:
Doly adyňyz: Pasport: doglan senäňiz:
security

Frequently Asked Questions

Siziň pikirleriňiz

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo